Diễn đàn tổng hợp về Forumotion

DÀNH CHO KHÁCH
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để tham gia diễn đàn

[Đóng góp] ZZPOLL - BÌNH CHỌN KHÔNG CHUYỂN TRANG

Share
  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này
Dang123
avatar
Posts : 16
Points : 2147483647
Thanked : 36

 on Tue Jun 14, 2016 9:31 am

zzPoll ver 1.2 đem đến một giao diện bình chọn hiện đại và tiện lợi cho forumotion.CHỨC NĂNG
  1. Hiệu ứng tăng dần cho biểu đồ khi bình chọn và khi xem kết quả.
  2. Không chuyển trang khi bình chọn hoặc xem trước.
  3. Giao diện đáp ứng cho nhiều kích thước diễn đàn, và ổn định cả khi tắt javascript.
  4. Sửa một số lỗi giao diện ở diễn đàn hẹp ver 1.0.

DEMO
Giao diện kết quả bình chọn của zzPoll
HƯỚNG DẪN
BƯỚC 1


CSS:


Code:
/* zzPoll by zzbaivong */
.zzPoll{border:1px solid #DDD;margin-bottom:50px;padding:10px 20px 0 20px}
.zzPoll h3{font-size:16px;height:34px;line-height:31px;position:relative;background:url(//i83.servimg.com/u/f83/16/58/89/73/combo10.png) no-repeat scroll left top transparent;border-bottom:1px solid #DDD;padding-left:40px}
.zzPoll ul{list-style:none outside none;padding:10px 0}
.zzPoll li,#messedit{position:relative;line-height:30px;height:30px}
#poll_result .poll_t{position:absolute;width:24%;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;left:0;top:0}
#poll_result .poll_m{height:25px;margin-left:25%;width:60%;float:left}
#poll_result .poll_w{background-color:red;border:5px solid #e6e6e6;float:left;line-height:18px;margin-top:3px;box-shadow:0 0 1px #000;padding:3px 1px}
#poll_result .percent{right:10%!important}
#poll_ballot .poll-c, #poll_ballot .poll-c label{display:block;height:30px;line-height:30px}
#poll_ballot .c_vote{background:url(//i78.servimg.com/u/f78/17/70/81/78/sinchr10.png) no-repeat left center transparent;padding-left:35px;height:30px;display:inline-block;line-height:30px}
#poll_ballot input[type="radio"],#poll_ballot input[type="checkbox"]{display:none!important}
#poll_ballot input[type="checkbox"] + label,#poll_ballot input[type="radio"] + label{cursor:pointer;padding-left:30px;background:url(//i78.servimg.com/u/f78/17/70/81/78/minus10.png) no-repeat left center transparent;height:26px;line-height:26px}
#poll_ballot input[type="checkbox"] + label{background-image:url(//i78.servimg.com/u/f78/17/70/81/78/minus11.png)}
#poll_ballot input[type="checkbox"]:checked + label,#poll_ballot input[type="radio"]:checked + label{background-image:url(//i78.servimg.com/u/f78/17/70/81/78/checkm10.png)!important;color:#0092d5}
#poll_ballot input[type="checkbox"]:disabled + label,#poll_ballot input[type="radio"]:disabled + label{background-image:url(//i79.servimg.com/u/f79/16/48/23/13/delete10.png)!important;color:#999}
.zzPoll .totalvote,#poll_result .poll_m span{position:absolute;right:0}
.zzPoll .frm-buttons{text-align:center;border-top:3px double #DDD;height:50px;line-height:25px;margin:0;padding:10px 0}
.zzPoll .frm-buttons a{margin:0 10px;font-weight:bold;height:30px;line-height:22px;vertical-align:top}BƯỚC 2


viewtopic_poll_ballot:


Code:
<!-- zzPoll by Zzbaivong - devs.forumvi.com -->
<form id="poll_ballot" class="zzPoll" method="post" action="{S_POLL_ACTION}">
   <h3>
      {POLL_QUESTION} {CLOSE_POLL}
      <span class="totalvote">
      </span>
   </h3>
   <ul>
      <!-- BEGIN poll_option -->
      <li>
         <p class="poll-c">
            <input id="poll{poll_option.POLL_OPTION_ID}" type="{poll_option.POLL_TYPE_BUTTON}" name="vote_id[]" value="{poll_option.POLL_OPTION_ID}" />
            <label for="poll{poll_option.POLL_OPTION_ID}">{poll_option.POLL_OPTION_CAPTION}</label>
         </p>
      </li>
      <!-- END poll_option -->
   </ul>
   <div class="frm-buttons">
      <input type="submit" name="submit" value="Bầu chọn" /> 
      <a href="{U_VIEW_RESULTS}" class="view_vote">Xem kết quả</a>
      {S_HIDDEN_FIELDS}
   </div>
</form>
<script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   function zzPoll(a) {
      $("#poll_ballot .totalvote").empty();
      $("#poll_ballot").hide().after(a.children().hide().fadeIn());
      $("#poll_result .poll_w").attr("data-width", function() {
         return $(this).outerWidth()
      }).width(0);
      $("#poll_result .poll_w").each(function() {
         $(this).animate({
            width: $(this).data("width")
         }, 1500)
      })
   }
   function fixClick() {
      $("#poll_ballot .frm-buttons *").hide();
      $("#poll_ballot .frm-buttons").css("background", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif) no-repeat center transparent")
   }
   $("#poll_ballot .view_vote").click(function(a) {
      a.preventDefault();
      fixClick();
      history.replaceState(null, null, "?vote=viewresult");
      $("#poll_ballot .totalvote").html('[ <span style="color:#0056D8">Đang cập nhật...</span> ]');
      $("<div />").load(this.href + " #poll_result", function() {
         zzPoll($(this));
         $("#poll_result .frm-buttons").html('<a class="pClose" href="javascript:;">Quay lại bình chọn</a>');
         $("#poll_result .pClose").click(function() {
            history.replaceState(null, null, location.pathname);
            $("#poll_result").remove();
            $("#poll_ballot").fadeIn();
            $("#poll_ballot .frm-buttons *").show();
            $("#poll_ballot .frm-buttons").removeAttr("style")
         })
      })
   });
   $("#poll_ballot").submit(function(a) {
      var b = $(this).serializeArray(),
         c = $(this).attr("action");
      $.ajax({
         url: c,
         type: "POST",
         data: b,
         success: function(a, d, b) {
            $("<div />").load(location.origin + location.pathname + " #poll_result", function() {
               zzPoll($(this))
            })
         },
         error: function(a, b, c) {
            console.error(b)
         }
      });
      a.preventDefault();
      a.off()
   });
   $("#poll_ballot input[name='submit']").click(function(a) {
      a.preventDefault();
      history.replaceState(null, null, location.pathname);
      $("#poll_ballot .poll-c input:checked").length ? (fixClick(), $("#poll_ballot .totalvote").html('[ <span style="color:#0056D8">Đang cập nhật...</span> ]'), $("#poll_ballot").submit()) : $("#poll_ballot .totalvote").html('[ <span style="color:red">Bạn chưa chọn!</span> ]')
   });
   $(window).one("resize", function() {
      $(".zzPoll .poll_w").css("width", function() {
         return $(this).next().next().text()
      })
   });
   //]]>
</script>BƯỚC 3


viewtopic_poll_result:


Code:
<!-- zzPoll by Zzbaivong - devs.forumvi.com -->
<div id="poll_result" class="zzPoll">
   <h3>
      {POLL_QUESTION} {CLOSE_POLL}
      <span class="totalvote">
         [
         <strong>{TOTAL_VOTES}</strong>phiếu ]
      </span>
   </h3>
   <ul>
      <!-- BEGIN poll_option -->
      <li>
         <p class="poll_t" title="{poll_option.POLL_OPTION_CAPTION}">{poll_option.POLL_OPTION_CAPTION}</p>
         <div class="poll_m">
            <p class="poll_w" style="width:{poll_option.POLL_OPTION_PERCENT}"></p>
            <span class="result">{poll_option.POLL_OPTION_RESULT}</span>
            <span class="percent">{poll_option.POLL_OPTION_PERCENT}</span>
         </div>
      </li>
      <!-- END poll_option -->
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_hide_result -->
   <dl>
      <dt> </dt>
      <dd>{L_POLL_HIDE_RESULT}</dd>
   </dl>
   <!-- END switch_hide_result -->
   <div class="frm-buttons">
      <!-- BEGIN cancel_vote -->
      <a class="c_vote" href="{U_CANCEL_VOTE}">Bỏ bầu chọn</a>
      <!-- END cancel_vote -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
      <!-- END switch_user_logged_out -->
   </div>
</div>
<script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $("#poll_result .poll_w").attr("data-width", function() {
      return $(this).outerWidth()
   }).width(0);
   $(window).on("load scroll", function() {
      $("#poll_result").height() + $("#poll_result").offset().top < $(window).scrollTop() + $(window).height() && ($("#poll_result:not(.displayed) .poll_w").each(function() {
         $(this).animate({
            "width": $(this).data("width")
         }, 1500)
      }), $("#poll_result").addClass("displayed"))
   });
   $("#poll_result .frm-buttons:empty").remove();
   $(window).one("resize", function() {
      $(".zzPoll .poll_w").css("width", function() {
         return $(this).next().next().text()
      })
   });
   //]]>
</script>
NGUỒN


Zzbaivong (devs.forumvi.com)

Đăng kí hoặc đăng nhập để gửi trả lời

Bạn phải là thành viên của diễn đàn thì mới gửi được câu trả lời

Tạo một tài khoản

Bạn muốn tham gia diễn đàn của chúng tôi ? Hãy tạo một tài khoản nào !


Đăng kí

Đăng nhập vào diễn đàn

Bạn đã có tài khoản ? Còn chờ gì nữa mà không đăng nhập vào diễn đàn !


Đăng nhập

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google